Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává prodávající:

Michal Václavík

IČO: 65449762

DIČ: 8006152253

s místem podnikání: Haberfeldova 2179/26, Praha 6

e-mail: servisplynvservisplyn.cz

telefon: 602321440

web: www.servisplyn.cz

(dále jen „prodávající“)

dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) ve spojení s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS“).

 1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZoOS, nebo osoby odlišné od spotřebitele (oba typy zákazníků dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.servisplyn.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Tyto VOP se vztahují na jakoukoliv smlouvu, která na tyto VOP odkazuje (např. smlouva o poskytování služeb, smlouva o dílo).
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP i v době trvání smluvního vztahu s kupujícím, přičemž změnu kupujícímu oznámí zveřejněním nového platného znění VOP na webových stránkách internetového obchodu, příp. formou e-mailového sdělení, má-li kupující zřízen zákaznický účet.

II.

Zákaznický účet

 1. Prostřednictvím zákaznického účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat zákaznický účet. Případné další funkce zákaznického účtu jsou vždy uvedeny v internetovém obchodě.
 2. Při registraci do zákaznického účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet nevyužívá po dobu delší než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto VOP.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Prodávající má povinnost zrušit zákaznický účet v případě, že o to kupující písemně požádá.

III.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v době mezi odesláním objednávky a jejím přijetím prodávajícím podle článku IV. odst. 4.7 těchto VOP.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. V případě, že již došlo k uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru, nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, ledaže je v internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak.

IV.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
 3. e-mailem nebo jiným způsobem, je-li tato možnost uvedena v internetovém obchodě.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, požadované množství, způsob platby a dodání, a dále uvede kontaktní, případně dodací či fakturační údaje. Kupující, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky. Bez těchto náležitostí není objednávka platná.
 2. Před odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko (Objednat) Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Zasláním objednávky a dále též potvrzením v internetovém obchodě kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.
 4. Po obdržení objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP prodávajícího.
 5. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto VOP.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující jednorázově jedním z následujících způsobů:
 1. bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího č. 43-1828590278/100, vedený u Komerční banky
 2. bezhotovostně před dodáním zboží platební kartou,
 3. dobírkou v hotovosti při převzetí doručovaného zboží,
 4. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 5. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Uloženka.
 1. Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny v internetovém obchodě. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li sjednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno:
 1. na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. uskladněním, jakož i další náklady, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Prodávající má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit, případně přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle ustanovení § 2126 OZ.
 4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit osobě, od níž zboží přebírá, i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít.
 5. Kupující se zavazuje nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží zkontrolovat jeho úplnost. V případě nedostatků je toto kupující povinen do 24 hodin od převzetí zboží písemně oznámit prodávajícímu. Neobdrží-li prodávající žádné oznámení do uplynutí 24 hodin od převzetí zboží kupujícím, je zboží prodávajícím považováno za dodané bez závad.
 6. Kupující ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě. Takový daňový doklad prodávající vystaví a doručí kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
 1. ode dne převzetí zboží,
 2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 5. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. v dalších případech uvedených v ustanovení § 1837 OZ.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží zaslané na dobírku není prodávající povinen převzít.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to na bankovní účet kupujícího, který uvedl v oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo na účet, ze kterého byly finanční prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
 7. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, jejíž předmětem je poskytování služeb, je povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny, pokud již bylo započato s plněním. Pokud prodávající začal plnit před uplynutím lhůty pro odstoupení uvedené v čl. VI. odst. 6.2 těchto VOP, má se za to, že tak učinil na základě výslovné žádosti kupujícího.
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující prodávajícímu na základě jeho výzvy sdělí, nebo na účet, ze kterého byly finanční prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.
 10. Byl-li společně se zbožím poskytnut se souhlasem kupujícího dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran, je kupující povinen zaslat poskytnutý dárek zpět společně s vraceným zbožím.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady (dále též „reklamace“), která se vyskytne u zboží následovně:
 1. u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;
 2. u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí,
 3. u zánovního zboží v souladu s ustanovením § 2168 OZ v době osmnácti měsíců od převzetí,
 4. a u použitého zboží v souladu s ustanovením § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 1. Pro účely předchozího odstavce se za:

rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní;

zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční;

použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.

 1. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující, který je spotřebitelem, požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující, který je spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo pro větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Pro kupujícího, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení OZ následující:
 1. výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, nikoliv za porušení podstatné,
 2. při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,
 3. při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
 1. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo včas, má právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v místě podnikání nebo kterékoli provozovně odlišné od místa podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží z opravy do 30 dnů od uplynutí doby, kdy oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 7. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny:
 1. prokazatelně nedovolenými zásahy nebo mechanickým poškozením zboží,
 2. živelnou katastrofou,
 3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 4. prokazatelně nesprávným užíváním,
 5. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 6. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 7. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 8. prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 9. pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu,
 10. dopravou prováděnou kupujícím.
 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a dále ZoOS.

VIII.

Vzájemná komunikace

 1. Všechna oznámení mezi prodávajícím a kupujícím, která se vztahují ke smlouvě nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím e-mailu.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 3. Písemnost (oznámení), která má být doručena na příslušnou kontaktní adresu druhé strany, je doručena dnem jejího převzetí oprávněnou osobou. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

IX.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 3. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných v internetovém obchodě. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 6. VOP i kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě.
 8. Všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se smluvní strany zavazují přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu. Rozhodčí řízení se vylučuje.
 9. V případě, že je některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně VOP) lze pouze písemnou formou.
 10. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 18.3.2021