GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány správcem osobních údajů:

Michal Václavík

IČO: 65449762

DIČ: 8006152253

s místem podnikání: Haberfeldova 2179/26, Praha 6, 16900

e-mail: servisplyn@servisplyn.cz

telefon: 602321440

web: www.servisplyn.cz

(dále jen „správce“)

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR”).

Prostřednictvím těchto Zásad informuje správce a zpracovatel osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytnete nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává následující osobní údaje:

identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

kontaktní údaje, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa;

Vaše nastavení na zákaznickém účtu;

údaje o Vašich objednávkách, zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednal/a, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích.

III.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování osobních údajů je:
 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je:
 1. vyřízení objednávky na nákup zboží a realizaci služeb, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 2. péče o zákazníky (např. zodpovězení Vašich dotazů nebo řešení Vašich problémů);
 3. zjednodušená tvorba objednávek a další užitečné funkce v rámci zřízeného zákaznického účtu;
 4. oprávněný zájem správce na ochraně jeho právních nároků (např. neuhrazená pohledávka);
 5. plnění právních povinností správce, kontrola orgánů veřejné moci a další obdobně závažné důvody.
 6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

IV.

Doba zpracování osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
 2. po dobu nutné archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
 3. Po uplynutí zákonných archivačních lhůt nebo na základě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů správce osobní údaje vymaže, resp. bezpečně zlikviduje listinné dokumenty.

V.

Další příjemci osobních údajů

 1. V odůvodněných případech může správce předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům, kterými jsou:
 1. osoby podílející se na dodání zboží nebo realizaci služeb;
 2. partneři provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby;
 3. partneři zajišťující služby provozování e-shopu a další související služby;
 4. osoby zajišťující pro správce účetní služby;
 5. osoby zajišťující pro správce právní služby;
 6. orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, (zejména Policie ČR, soudy, exekutoři, insolvenční správci, finanční správa, správa sociálního zabezpečení);
 7. jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně práv, majetku či bezpečnosti správce. 
 8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR,
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených čl. 77 GDPR.
 2. Kontaktní údaje dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
datová schránka: qkbaa2n

 1. Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ:https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

VII.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. S těmito Zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře určeného k odeslání objednávky, včetně objednávky vytvořené po přihlášení do zákaznického účtu. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se Zásadami seznámen/a a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Odesláním objednávky emailem nebo jiným způsobem potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito Zásadami a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad zveřejní na výše uvedeném webu, případně Vám zašle novou verzi těchto Zásad na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 18.3.2021